1. Pomosty do cumowania, łodzie i stanowiska wędkarskie stanowią własność Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek” i są bezpłatnie udostępniane wszystkich osobom korzystającym z akwenu „Międzyrzeckie Jeziorka”
 2. Łodzie:
  • wypożyczanie łodzi odbywa się przez cały sezon (poza zimowym) w godzinach otwarcia Stanicy Turystycznej lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Gospodarzem Stanicy,
  • wszystkie osoby korzystające z łodzi zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i bezwzględnego jego przestrzegania.
  • wypożyczenie łodzi następuje na podstawie wypełnionego formularza przez osobę korzystającą ze sprzętu, po okazaniu dokumentu tożsamości. Zwrot wypożyczonej łodzi i osprzętu ( wiosła, kamizelki ratunkowe ) musi nastąpić tylko i wyłącznie w obecności Gospodarza Stanicy.
  • Osoba wypożyczająca łodzie może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego gdy:
   • osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,
   • warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego
  • Osoba korzystająca ze sprzętu zobowiązuje się do:
   • korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
   • zwrócenia wypożyczonego sprzętu w uzgodnionym czasie,
   • zwrócenia sprawnego technicznie, w stanie niepogorszonym, wypożyczonego sprzętu wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
   • pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu,
   • nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
   • opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia,
   • obowiązkowego płynięcia w zapiętej dostarczonej kamizelce ratunkowej,
   • w przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu, na skutek kradzieży lub zgubienia, osoba korzystająca ze sprzętu jest zobowiązana do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu,
  • MTW „Żwirek” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u osoby korzystającej ze sprzętu jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu,
  • osoba dopuszczająca się zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą,
  • w przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić protokół zniszczenia sprzętu. Protokół zniszczenia sprzętu jest wypełniany przez Gospodarza Stanicy przy udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody,
  • aby wypożyczyć sprzęt pływający, bezwzględnie należy spełnić następujące warunki:
   • przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np.: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), oraz wypełnić i podpisać formularz wyposażenia sprzętu,
   • podpisać formularz zawierający oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz osoby niepełnoletnie będące pasażerami wypożyczanego sprzętu,
   • pobrać (nieodpłatnie) kamizelki ratunkowe oraz używać ich w sposób prawidłowy, zgodnie z ich przeznaczeniem,
   • być osobą pełnoletnią,
   • nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających.
  • Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:
   • kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
   • zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,
   • zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
   • spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,
   • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • Osoba korzystająca ze sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
   • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej oraz przepisów ochrony przyrody,
   • stosowania się do poleceń Gospodarza Stanicy,
   • w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie Gospodarza Stanicy,
 3. Pomosty do cumowania łodzi:
  • pomosty służą wyłącznie cumowaniu łodzi,
  • korzystanie z pomostów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osoby korzystającej,
  • zauważone wszelkie uszkodzenia lub zerwanie cum kotwicznych pomostów, należy bezwzględnie zgłosić Gospodarzowi Stanicy i zaniechać korzystania,
  • ilość miejsc cumowniczych jest ograniczona,
  • zakazuje się wykonywania na własną rękę urządzeń i konstrukcji do cumowania i zabezpieczenia łodzi, łodzie cumowane są tylko do knag cumowniczych,
  • zakazuje się skoków do wody z pomostów, przepływania po nimi, umyślnego destabilizowania pomostów.
 4. Stanowiska wędkarskie:
  • przeznaczone są tylko i wyłącznie do uprawiania wędkarstwa. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie bez zgody Zarządu MTW „Żwirek” jest zabronione,
  • pierwszeństwo korzystania ze stanowisk wędkarskich mają dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz osoby starsze i niesprawne ruchowo,
  • osoby niepełnoletnie i niesprawne ruchowo mogą korzystać ze stanowisk wędkarskich tylko pod opieką osób dorosłych,
  • korzystanie ze stanowisk wędkarskich MTW „Żwirek” odbywa się na wyłączną odpowiedzialność korzystającego,
  • wszystkie zauważone uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania stanowiska należy zgłaszać do Zarządu MTW „Żwirek” i odstąpić od jego użytkowania.

Korzystanie z łodzi i powyższych instalacji należy traktować jako akceptację niniejszego regulaminu.

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.