Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa Stanicy Turystycznej w Międzyrzecu Podlaskim”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 5 Przedmiar robót
Załącznik nr 6 Zgłoszenie – dach
Załącznik nr 7 Pismo w sprawie braku potrzeby zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na roboty budowlane
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.