Regulamin korzystania ze zbiorników wodnych „Międzyrzeckie Jeziorka”

Niniejszy regulamin amatorskiego połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek” w Międzyrzecu Podlaskim, dalej zwanym MTW.

§1
PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH MTW

 1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez MTW mają wszyscy członkowie MTW oraz osoby posiadające kartę wędkarską oraz aktualne opłaty za wędkowanie, zwanej dalej pozwoleniem na amatorski połów ryb, wydane przez MTW.
 2. Z obowiązku posiadania legitymacji członkowskiej i pozwolenia zwolnione są osoby do 14 lat, których rodzice lub prawni opiekunowie są członkami MTW bądź posiadają pozwolenie na amatorski połów ryb. Osoby te mogą wędkować na jedną wędkę bez prawa stosowania metody spinningowej i połowu ryb na żywca w ramach stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna i pod jego osobistą opieką.
 3. W ramach stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna ma prawo wędkować dwie osoby do 14 lat, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dziennego dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę.
 4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, za zgodą opiekuna, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej, tj, od zachodu do wschodu słońca, bez opieki osoby pełnoletniej.
 5. Członek MTW lub osoba posiadająca aktualne pozwolenie ma prawo udostępnić pełnoletniej zaproszonej osobie jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania oddzielnych opłat, osoba ta jednak ma obowiązek posiadania karty wędkarskiej. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

§ 2
OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH MTW

 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, ważną legitymację członkowską lub ważne pozwolenie uprawniające do wędkowania.
 2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia czy nie obowiązują na łowisku dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie, jak również zapoznać się z aktami prawnymi dotyczącymi wędkarstwa, wymienionymi w § 6.
 3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §3, pkt. 2 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
 5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności. Powinien posiadać również miarkę i wagę.
 6. Bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 m, jak również pozostawić je czystym po zakończonym połowie.
 7. Stanowisko wędkarskie to linia brzegowa o długości 10 metrów.
 8. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
 9. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Zarząd Towarzystwa lub Policję.

§3
ZASADY WĘDKOWANIA

 1. W wodach użytkowanych przez MTW można wędkować z brzegu oraz ze środków pływających przez całą dobę, przy czym sprzęt pływający, używany do połowów nocnych musi być zaopatrzony w lampkę sygnalizacyjną.
 2. Obowiązują następujące odstępy pomiędzy wędkującymi:
   • przy łowieniu ryb spokojnego żeru z brzegu – 10 m
   • przy spinningowaniu z brzegu – 30m,
   • przy łowieniu z łodzi – 50m,
   • przy łowieniu z lodu – 10 m.
 1. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska. Miejsca ochronne ryb muszą być oznaczone.
 2. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
 3. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
   • przechowywać i zabierać ryb poniżej i powyżej ich wymiarów ochronnych,
   • obcinać głów i ogonów przed zakończeniem wędkowania,
   • sprzedawać złowionych ryb,
   • rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
   • łowić ryb kuszą,
   • łowić ryb więcej niż dwoma wędkami jednocześnie,
   • łowić ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w pionie w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem,
   • niszczenia ikry ryb złożonej na tarliskach i krześliskach,
   • budować pomostów wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
   • stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,
   • czyścić (sprawiać) złowionych ryb w obrębie łowiska,
   • niszczyć drzew, krzewów, kultur rolnych i leśnych, umocnień brzegowych, wszelkich urządzeń i budowli znajdujących się na terenie łowiska MTW.
 1. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem dobowym i przeznaczone do zabrania, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici i okazywać je na żądanie osób kontrolujących. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania należy natychmiast uśmiercić.
 2. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielką szansę przeżycia.
 3. Zabrania się połowu w porze nocnej w okresie występowania pokrywy lodowej.
 4. Zabrania się połowu ze środków pływających w porze nocnej od 15 listopada do 30 marca każdego roku kalendarzowego.
 5. Zabrania się stosowania metody spinningowej oraz połowu na żywą lub martwą rybkę od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
 6. Zabrania się zbrojenia kotwicą żywych lub martwych ryb a także ich części użytych na przynętę jeżeli wymiar tej przynęty nie przekracza 15 cm.
 7. W czasie połowu ryb metodą spławikową lub gruntową zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową.
 8. Zabrania się stosowania metody trollingu.
 9. Zarząd MTW może wprowadzić dodatkowy okres ochronny po zarybieniach.
 10. Wyłącza się z powszechnego wędkowania obszar znajdujący się na terenie Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa w Międzyrzecu Podlaskim.
 11. Wprowadza się rejestr połowu ryb.
  • druk rejestru połowu do pobrania w punktach sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb i jest on integralną częścią zezwolenia, zezwolenie jest ważne tylko i wyłącznie z rejestrem połowu. Osoba wykupująca pozwolenie na amatorski połów ryb na zbiorniku wodnym „Międzyrzeckie Jeziorka” zobowiązana jest do wypełnienia rejestru swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem pozwolenia.
  • do rejestru wpisuje się wyłącznie ryby złowione zgodnie z regulaminem, przeznaczone do zabrania zaraz po ich złowieniu i umieszczeniu w siatce, zabrania się przechowywania w siatce ryb nie przeznaczonych do zabrania,
  • w przypadku braku miejsca w rejestrze, nowy druk rejestru można pobrać w punktach sprzedaży pozwoleń, zwracając poprzedni.

§4
OCHRONA RYB

 1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
 2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
   • jesiotr objęty jest całkowitą ochroną,
   • amur do 35 cm i od 70 cm,
   • karp do 35 cm i od 60 cm,
   • jaź, lin, leszcz do 30 cm,
   • karaś pospolity do 20 cm,
   • okoń do 20 cm i od 35 cm,
   • sandacz do 50 cm i od 75 cm,
   • szczupak do 50 cm i od 75 cm,
   • boleń do 50 cm
   • wzdręga do 15 cm,
   • pozostałe nie wymienione gatunki ryb – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 17 poz. 160 z póź. zmianami).
 1. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:
   • amur, karp, szczupak, sandacz 1 szt.,
   • lin 3 szt.,
   • leszcz 5 szt.
   • okoń 5 szt.,
   • pstrąg 2 szt.,
   • boleń 1 szt.,
 1. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 3 szt. (nie wliczając okonia i leszcza) w ciągu doby.
 2. Wprowadza się następujące okresy ochronne ryb:
   • szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
   • sandacz od 1  stycznia do 31 maja,
   • sum od 1 stycznia do 31 maja,
 3. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 4 kg w ciągu doby. Ryba z gatunków wymienionych w pkt. 3, przekraczająca wagę 4 kg, wyczerpuje limit dobowy.
 4. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy .

§5
KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH MTW

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli są Członkowie MTW na podstawie ważnej legitymacji członkowskiej, Funkcjonariusze Policji, Straży Leśnej, Społecznej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Miejskiej.
 2. Dokumenty uprawniające do wędkowania, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty wędkarz powinien okazać na żądanie osób uprawnionych do kontroli na łowisku MTW, po okazaniu przez nich dokumentów uprawniających ich do kontroli.
 3. Każdy z wędkujących zobowiązany jest do zwracania uwagi na przestrzeganie niniejszego regulaminu przez sąsiadujących z nim na łowisku wędkarzy oraz do informowania Członków MTW o wszelkich przejawach łamania postanowień regulaminu.
 4. Za zachowanie na łowisku MTW i łamanie postanowień niniejszego regulaminu przez osobę zaproszoną lub członków rodziny pełną odpowiedzialność ponosi ich opiekun.
 5. Naruszenie przez wędkarza postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych regulacji prawnych wymienionych w §6 pociąga za sobą konsekwencje utraty pozwolenia na amatorski połów ryb wydanego przez MTW, bez prawa zwrotu kosztów tego pozwolenia oraz możliwości jego wznowienia w danym roku kalendarzowym.

§6
INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
   • Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne,
   • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o ochronie środowiska,
   • Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. – o rybactwie śródlądowym,
   • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
   • Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
   • Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody,
   • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
   • Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
   • Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
   • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. z późn. zmianami
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

 

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.